Inleiding dagteksten

'We weten dat het zijn droom was op het hoogtepunt van zijn werk achter een onoverzienbare lawine van citaten te verdwijnen.'

Op deze plaats vindt u een van mijn mogelijke dagboeken van een lezer. Ik citeer dagelijks zonder eigen verbindende of verklarende tekst uit wat ik de dag daarvoor las: essays, romans, gedichten, kranten en wat er zoal meer voor ons aller oog geschreven is. Omdat wat ik lees me verwijst naar wat ik eerder las, zoals het me, net als mijn leven, verwijst naar wat ik nog lezen zal, dient u ‘dag’ ruim op te vatten, als levensdagen. Ik citeer uit wat me treft, wat me voor vragen stelt, in problemen brengt, wat uitwegen probeert, verbanden ontwerpt – benieuwd naar de orde van het wortelstelsel dat mij op deze pagina voor ogen komt.
Treft mij een reactie van een lezer van deze site, zal ik die citeren. Net als de andere citaten, zal ik die reactie anonimiseren. Namen schermen teksten af met verwachtingen, voorgevormde waardering, overgeleverde autoriteit of reflexmatige afwijzing. Mijzelf probeer ik op deze plaats teksten overschrijvend uit mijn ingeslepen waarderingenhiërarchie los te maken – u,  lezer, kunt onbevangen lezen:

Dagteksten

28 februari 2007
Tuinen die de lucht waren
uit die tijd.
Rietstengels van de nachtelijke woede,
spoorslagen van de onhandige,
aarzelende winden,
die bladeren willen zijn, bloem,
die willen ...
Tuinen uit het Zuiden, vernield!
Uit het Zuiden, dood!

Nu luchten!
- Onmogelijk.
Hoe wil je dat we de zaak luchten?

27 februari 2007
We have lingered in the chambers of the sea
By sea-girls wreathed with seaweed red and brown
Till human voices wake us, and we drown.

26 februari 2007
Het enige wat problematisch zal worden is de vaststelling wat onze plichten zijn.

25 februari 2007
Maar wie van ons kan zichzelf helemaal vrijpleiten?

24 februari 2007
Meteen daarna, tijdens de tweede nocturne, zag ik in de geest een koningin te voorschijn komen. Ze was gekleed in een gouden kleed. Dat kleed stond helemaal vol ogen en al die ogen waren alles-doorschouwend als vurige vlammen, en tegelijkertijd waren ze als kristal. En de kroon die ze op het hoofd droeg, die bestond uit evenzovele kronen bovenop elkaar als er ogen waren op het kleed. En het precieze aantal daarvan zal je horen wanneer zijzelf het meedeelt.

23 februari 2007
In de kamer beneden: de muur vol met ogen.
De vloer en de tafel: beton. Een stoel is er niet:
ik moet staan. De pupillen kijken. Tot waar ik begon.

Ik denk dat het fout is waar ik begon. Ik ben
schuldig aan fout maar dit is mijn enige vorm. Wat
moet ik doen? 'Het kan naakter', kijkt één oog mij aan.

22 februari 2007
Net niet voorzichtig genoeg likt zijn tong
langs het scherp van het mes.
Hij proeft zijn eigen bloed.

Alsof hij op een  houten spoorbrug staat.
Hoog boven het water dat de rivier
met geweld tussen de palen door jaagt.

21 februari 2007
Meine Furcht für wirkliche Nähe hatte die Gesichter unkenntlich gemacht.

20 februari 2007
Durch das Rauschen des Verkehrs unten auf der Straße hörte ich ein anderes Rauschen ...

19 februari
The river is within us, the sea is all about us

18 februari 2007
Maar zegt het zwijgen van de zee wel iets
    Als in het heldere, enorme niets
    Waar een abstract geweld rondwaart
Het kloppen van ons hart de stilte openbaart?

17 februari 2007
D
adoreerde W, de dichter en intellectueel - dat hij hem op het schild van zijn vertalingen door half Europa droeg had ook te maken met hun gemeenschappelijke geloof in een nieuwe mens, universele broederschap en dat soort dingen (wat verschrikkelijk dat die hele terminologie sektarisch is gaan klinken).

16 februari 2007
C gaf zich rekenschap van het gevaar dat cynisme heette. Cynisme was de doodsteek voor de verbeelding. Wat het aan afweer opleverde verloor het aan onbevangenheid. Zijn leven stond nog steeds in dienst van alles wat leeg en ongevormd op verwezenlijking wachtte: het onbekende, het nog niet verwoorde dat gestalte kreeg zodra hij in blind vertrouwen op weg ging naar een nog niet in kaart gebracht domein. Merkwaardig dat ‘leeg en ongevormd’ heel goed samenging met een hoofd vol gedachten en beelden. Misschien drukte ‘onbestemdheid’ beter uit wat hij bedoelde. En dat het er minder toe deed hoe te beginnen dan de zaak spontaan ter hand te nemen.

15 februari 2007
Ik was nog echt achterlijk in die tijd. Maar dat zeg ik nu, nu ik in Holland woon, waar het als pure uitsloverij wordt beschouwd als je nadenkt en iets te weten probeert te komen. Toen in Brussel was het op zich nog niet zo'n schande om een intelligente vraag te stellen. Alleen brutaal zijn, daar stond wel zo ongeveer de doodstraf op.

14 februari 2007
De vraag wat een jonge allochtoon uit te staan heeft met Vermeer, Erasmus, Rembrandt, Vondel, wordt hopelijk minder schamper gesteld als men beseft dat de jonge autochtoon er al even weinig binding mee geeft. In plaats van nieuwe wereldburgers creëren we ontheemde Nederlanders, auchtochtoon noch allochtoon. Zonder kennis van zaken, maar zeker in hun opvatting.

13 februari 2007
Empathie is de enige mogelijkheid om gemeenschappen nader tot elkaar te brengen.

12 februari 2007
Achterlijk en onbeschaafd, dat zijn ze. Hun gebrek aan kennis is op alle vlakken stuitend. Ze vormen een agressief volk, dat zijn leven volledig in de handen van een God heeft gelegd, tot aan de rechtspraak toe. Hun eigen woord is niets waard: eden verbreken ze, ze bezitten geen greintje eergevoel. Gelukkig beschikken wij over wetten en recht: wij hebben de shari'a. Dat was de mening van PJN, een twaalfde-eeuwse geschiedschrijver, nadat hij in contact was gekomen met de westerse kruisvaarders. Vooral ons godsoordeel, in de vorm van water- en vuurproeven schokte hem als redeloze, primitieve wreedheid.

11 februari 2007
En daar ik onwetend was in die dingen, geraakte ik door dit alles in verwarring en terwijl ik mij van de waarheid verwijderde, meende ik dat ik haar naderde; want ik wist niet, dat het kwaad niet anders is dan een vermindering van het goede tot het ten slotte  in 't geheel niet meer bestaat.

10 februari 2007
Nog andere dingen waren er, die in den omgang met hen mijn geest nog meer boeiden: samen spreken en samen lachen en wederkeerig elkander vriendelijk ter wille zijn, samen mooigeschreven boeken lezen, samen schertsen en elkaar beleefdheden bewijzen, soms het met elkaar oneens zijn zonder onaangenaamheden, zooals men het met zichzelf wel eens oneens is, en juist door een zelden voorkomende oneenigheid de gewone eensgezindheid kruiden, elkaar iets leeren of van elkaar iets leeren, de afwezigen ongaarne missen en de terugkeerenden met vreugde ontvangen: door deze en dergelijke teekenen, die uit het hart van menschen, die elkaar wederkeerig beminnen, voortkomen en zich uiten door den mond, de tong, de oogen en duizend vriendelijke gebaren, als het ware als door brandstof de gemoederen saamsmeden en van velen tot één maken.

9 februari 2007
De barbaren, dat waren wij.
Het was voor ons dat jullie beefden in jullie paleizen.
Met kloppend hart wachtten jullie op ons.
Jullie zeiden over onze talen:
ze bestaan blijkbaar alleen uit medeklinkers,
uit geratel, gefluister en droge bladeren.

8 februari 2007
Onbekommerd worstelde ik mij door die dag.
Eens te meer was het belangrijkste mij ontgaan.

7 februari 2007
Ge zijt nu eenmaal mens, leef dan ook als mens, verstoten.

6 februari 2007
A: Er wäre gern mit einer neue Sprache wiedergekehrt, die getaugt hätte, das erfahrene Geheimnis auszudrücken.
Z: Formele beheersing van de materie in emotionele overdracht, en daarmee uit.

5 februari 2007
Kunst werd al snel doelwit  van een gezonde dosis Hollandse sociale rancune. (...) Desinteresse als bewijs van authenticiteit: alleen wanneer het om cultuur gaat, krijg je steeds weer dat omgekeerde snobisme voorgeschoteld, dat iedere betrokkenheid verdacht maakt. (...) Grote kunst wordt in Nederland meestal als een persoonlijke belediging ervaren. Wie ben jij om mij te zeggen dat ik ergens ontzag voor moet hebben? Vandaar dat de mensen die kunst aan een groot publiek aanbieden, altijd verschrikkelijk hun best doen om hun kunst niet op kunst te laten lijken.

4 februari 2007
De werkelijkheid is anders. Hoe die eruitziet, is moeilijk uit te maken. Nog niet eerder zagen we op de televisie zo veel deskundigen zo lang en met zo veel omhaal in het duister tasten.

3 februari 2007
Dort ist es geschehen. Ist das ein besonderer Ort? Nein, ein so beliebiger Ort. Aber an jedem beliebigen Ort, in einer beliebigen Stunde geschieht so etwas, fängt es an. Ich weiß nicht, was es für Sie sein wird, Herr Doktor. Für Sie wird an einem anderen Ort, in einer anderen Stunde etwas geschehen. Dann werden Sie leiden, schreien in der Nacht, nicht mehr aus und ein wissen und nie mehr leben können wie vorher. Und fragen werden Sie, fragen, daß tausend milde flockige feuchte Antworten nicht genug fallen werden in diese einzige brennende Frage.

2 februari 2007
half elf

het stel op de eerste verdieping
maakt ruzie over de afwas

en ik bereid in kaarslicht en straatrumoer
een interview voor

mijn vrouw slaapt


1 februari 2007

Clean the air! clean the sky! wash the wind! take the stone from the stone, take the skin from the arm, take the muscle from the bone, and wash them. Wash the stone, wash the bone, wash the brain, wash the soul, wash them wash them!


Klik hier voor de dagteksten van januari 2007.
Klik hier voor de dagteksten van december 2006.

Klik hier voor de dagteksten van november 2006.
Klik hier voor de dagteksten van oktober 2006.
Klik hier voor de dagteksten van september 2006.
Klik hier voor de dagteksten van augustus 2006.


En zoals dat nu eenmaal gaat, laat A in de op ettelijke punten al bedenkelijke overschrijving van B uit C, op zijn beurt ook weer het een en ander weg en plakt hij niet bij elkaar horende stukjes aan elkaar. Citeren hoort in het strafregister.