Inleiding dagteksten

'We weten dat het zijn droom was op het hoogtepunt van zijn werk achter een onoverzienbare lawine van citaten te verdwijnen.'

Op deze plaats vindt u een van mijn mogelijke dagboeken van een lezer. Ik citeer dagelijks zonder eigen verbindende of verklarende tekst uit wat ik de dag daarvoor las: essays, romans, gedichten, kranten en wat er zoal meer voor ons aller oog geschreven is. Omdat wat ik lees me verwijst naar wat ik eerder las, zoals het me, net als mijn leven, verwijst naar wat ik nog lezen zal, dient u ‘dag’ ruim op te vatten, als levensdagen. Ik citeer uit wat me treft, wat me voor vragen stelt, in problemen brengt, wat uitwegen probeert, verbanden ontwerpt – benieuwd naar de orde van het wortelstelsel dat mij op deze pagina voor ogen komt.
Treft mij een reactie van een lezer van deze site, zal ik die citeren. Net als de andere citaten, zal ik die reactie anonimiseren. Namen schermen teksten af met verwachtingen, voorgevormde waardering, overgeleverde autoriteit of reflexmatige afwijzing. Mijzelf probeer ik op deze plaats teksten overschrijvend uit mijn ingeslepen waarderingenhiërarchie los te maken – u,  lezer, kunt onbevangen lezen:

Dagteksten

31 december 2008
Mensen met een hoge dunk van zichzelf leggen er een eer in om ongelukkig te zijn, zodat ze anderen en zichzelf wijs te maken dat ze door het noodlot zijn uitverkoren.

30 december 2008
Wat kan duur lang duren

18 december 2008
Zij reinigen zich door zich met nieuw bloed te besmeuren, wat zoiets is alsof wie in modder terechtgekomen zich met modder schoon zou wassen.

17 december 2008
Honden slaan aan bij wat ze niet kennen.

16 december 2008
He is not excluded, but like someone who would no longer enter anywhere.

15 december 2008
Het dictee dompelt je onder in taal en wat is taal? Een natuurlijk element zoals water en vuur, lucht. Een natuurlijk element waarin onze hersenen ronddobberen. Het is de taak van leraren kinderen van dat natuurlijke element te leren houden.

14 december 2008
such is the disaster: the night lacking darkness, but brightened by no light.

13 december 2008
Q komt in een grenshospitium. De immigranten die daar vastzitten zijn veranderd in monsters. ''Hoe is dat mogelijk?'' wil Q weten. ''Zij beschrijven ons'', is het antwoord. ''Dat is alles. Zij hebben de macht om ons te beschrijven en wij beantwoorden aan het beeld dat zij van ons schetsen.

12 december 2008
Dit is een manier van geven waarbij men niet geeft: de gift die de ontvanger verplicht meer macht of aanzien terug te schenken aan de gever.

11 december 2008
als wetenschappelijk studieobject deed de jurist me denken aan een dier dat een toverlantaarn zou willen demonstreren aan een zoöloog.

10 december 2008
Op de vraag waarom de mens het verstandigste is van de levende wezens, luidt zijn antwoord: 'omdat hij kan rekenen (..) kennis van het getal is kennis van het al'. Dat kan onmogelijk waar zijn als we onder de kunst van het rekenen de kunst verstaan waarin vooral de kooplui tegenwoordig uitblinken, iets wat ook Q bevestigt als hij ons uitdrukkelijk waarschuwt dat we onder deze goddelijke aritmetica niet de aritmetica van de markt moeten verstaan.

9 december 2008
Als ik een zware last op mijn schouders heb gelegd, is dat niet omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat het bijzondere van dit soort gevechten - die van de wetenschap - gelegen is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is.

8 december 2008
Laten we in al deze bonte verscheidenheid van talen op jacht gaan naar de meest bekoorlijke en illustere taal van Italië. Om een vrije doorgang te hebben bij onze jacht, moeten we eerst het dichte struikgewas en de doornstruiken in het bos wegkappen.
 Aangezien de inwoners van Rome altijd haantje de voorste willen zijn, zal ik, zoals het hoort, met hen beginnen en mijn kapmes als eerste in hun taal zetten. Zij horen feitelijk helemaal niet thuis in een betoog over de welsprekendheid in de volkstaal, want volgens mij is hun taal de lelijkste van alle Italiaanse talen; het is eerder een naargeestig gewauwel dan een serieuze volkstaal. Geen wonder, want ook hun gewoonten en gedrag zijn verderfelijker dan die van alle andere.  Zij zeggen immers: 'Messure, quinto doci?'
 

7 december 2008
Ik giet daartoe het water van mijn geest in een grote drinkbeker en vermeng het met krachtiger dranken die ik van anderen neem om zo de zoetste honingwijn te destilleren.

6 dember 2008
Het is niet zonder het grootste verdriet en de grootste verontwaardiging dat ik dit alles zeg, niet tegen de prinsen van deze tijd, maar tegen de filosofen die vinden en openlijk verkondigen dat men niet moet filosoferen omdat er voor filosofen geen honorarium en geen beloningen bestaan - alsof ze niet alleen al met dit ene woord bewijzen dat ze zelf geen filosofen zijn!

5 december 2008
Maar toen de kunstenaar zijn werk had voltooid, verlangde hij dat er iemand zou zijn die in staat was om van een enorm werkstuk als dit de samenhang te beschouwen, de schoonheid lief te hebben en de uitgestrektheid te bewonderen.

4 december 2008
Het lichaam wordt spiegel, de spiegel wordt graf.

3 december 2008
De snavel van de pen pikt een nieuwe diepte achter het vlak open.

2 december 2008
Maar even noodzakelijk is het dat deze ervaring van het 'mateloze' niet omwille van zichzelf wordt opgezocht.

1 december 2008
Als de arbeid wordt beschouwd als de kracht van de geschiedenis, die de mens verandert door de wereld te veranderen, dan moet de activiteit van de schrijver bij uitstek als vorm van arbeid worden erkend.

30 november 2008
Moeilijker is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet ben opgewassen tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wèl tegen opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van een gebrek aan bescheidenheid en van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik zal toegeven er niet tegen opgewassen te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid. U ziet hoe ik in het nauw zit en in welke situatie ik me bevind, nu ik niet straffeloos van mezelf kan beloven wat ik weldra niet straffeloos niet kan volbrengen!

29 november 2008
Waarom zou de angst er een afkeer van hebben naar buiten geroepen te worden? Hij is evengoed het buiten als het binnen?

28 november 2008
daar elke rechtstreekse communicatie onmogelijk is, blijkt zich opsluiten in de meest geïsoleerde innerlijkheid de enige authentieke weg om naar de ander te gaan, weg die zelf slechts een uitweg biedt, indien hij zich doet gelden als zonder uitweg.

27 november 2008
Der Mund entsteht mit dem Schrei.

26 november 2008
Polemiek is een plaatsbepaling, een gedwongen keuze binnen het heersende politieke spectrum, een gefixeerd worden op een terrein waar de eigenlijke strijd niet wordt gevoerd.

25 november 2008
Der Erfolg ist der Tod der Wirkung.

24 november 2008
Maar als het boek tot niets dient, verschijnt het als een fenomeen dat een breuk veroorzaakt in het geheel van de menselijke relaties die gebaseerd zijn op de gelijkwaardigheid van de uitgewisselde waarden, op het principe dat met elke energieproductie een potentiële energie moet overeenstemmen in een geproduceerd object dat onder een of andere vorm opnieuw moet kunnen ingeschakeld worden in een ononderbroken kringloop der krachten; het boek dat door de kunst is geproduceerd en dat geen enkele andere soort waarden kan produceren dan die het vertegenwoordigt lijkt een uitzondering op die wet die door het behoud van elk bestaan verondersteld wordt; het drukt een belangeloze inspanning uit; het trekt profijt - bevoorrecht of aanstootgevend - van een niet naar waarde te schatten situatie; het beperkt zich tot zichzelf; het is kunst om de kunst. Toch ...

23 november 2008
Er is een tijd van boeken kopen, een tijd van lezen en een tijd van boekenkasten bouwen. Voor wie deze kast gezien heeft, staat het einde van het e-boek vast.

22 november 2008
"Klinkklare nonsens", liet Stefan Jetz, voorzitter van het Verbond van Koningsgetrouwen in Beieren onmiddellijk weten. "De Koning was veel te katholiek om zich aan zijn onderdanen te vergrijpen." Jetz ziet "de eer van de Koning aangetast". Dat vindt ook Lodewijk-fanaticus Peter Glowasch: "G beschadigt het aanzien van onze Koning. Schande!!"

21 novemeber 2008
Mevrouw de T was verbaasd geweest over K's woorden, omdat de mensen uit haar omgeving steeds beweerden dat als er nog eens een Robespierre zou opstaan, dit vooral mogelijk werd gemaakt door jongeren van lage afkomst die een te hoge opleiding hadden genoten.

20 november 2008
Herinneringen aan ons land van herkomst
                 breken lege amandelen open

19 november 2008
Eenzame bergen zijn samen gebergte
Zoals wij, eenzaam samen.

18 november 2008
Zie wij geraken onder vuilnis ingesneeuwd,
in lawines van kranten. Het kwijl der nieuwsberichten
kleeft aan ons gezicht. Wij kennen onze schoonheidskoninginnen.

17 november 2008
Wie elk ogenblik uit de woorden afwezig wil zijn of slechts aanwezig wil zijn bij degene die hij heruitvindt, wordt onophoudelijk door hen in beslag genomen (..) Vlucht voor de taal, ze achtervolgt u. Achtervolg de taal, ze vlucht voor u.

16 november 2008
Waar is hun begrip of zitten hun hersens. Ze vertrouwen op de stemmen des volks en nemen publiek als leermeester, niet wetend dat 'de velen slechts zijn en maar weinigen goed'

15 november 2008
Als alles wat er is in rook zou opgaan zou de neus er nog onderscheid in weten te vinden.

14 november 2008
Een ervan zal niet worden gevonden.

13 november 2008
Niet langer dan een seconde zijn we ons
van geen kwaad bewust.

12 november 2008
herberg het gewin
verheft de volzinnennacht

11 november 2008
ergens zijn wij, teder, teer, erg smerig, van aarde, aanraakbaar

10 november 2008
kleine tuin verlaat mij niet
ik verlaat de bloemen niet

9 november 2008
Niet mooi spreken is immers mooi, maar dat de spreker wat hij gezegd heeft ook doet.

8 november 2008
ik ... leek op een reiziger die alleen een weg aflegt; de weg heeft hem geroepen en hij gaat door, maar de weg wil zien of degene die komt wel degene is die komen moet, keert zich om om hem op te nemen en in één tuimeling worden ze beiden het ravijn ingesleurd. Wee het pad dat zich omkeert om de voorbijganger aan te kijken

7 november 2008
Dat ik het zwijgen verloren heb, dat betreur ik mateloos. Ik kan niet zeggen hoe groot het onheil is dat de mens overkomt als hij eenmaal het woord genomen heeft. Onbeweeglijk onheil, zelf tot zwijgen gedoemd, benauwdheid die ik adem.

6 november 2008
Globaal is taal als een klomp was maar de een een hond, de ander een koe, een derde een paard van maakt.

5 november 2008
(..) of is het echt het wondje
in de spiegel dat uiteindelijk de essentie blijkt, de infectie waarin de ware
betekenis ontstaat?

4 november 2008
(...) in dit leven
verlangt men niet zelden zoveel
te krijgen als men gelooft
zelf te geven

3 november 2008
...de haarlok achter haar oor gelegd, de oorschelp van zonlicht
doorstraald, de troost van een door slaap opgestookt lichaam

week 44
Misschien is er geen verklaring voor alles wat er gebeurt, maar voor alles wat ik jou vertel moet jij of ik een verklaring kunnen geven (..//..) Je zegt dat het ook omgekeerd kan, wat verbergt gebruiken om beter te zien, maar jij staat zoveel dichter bij de werkelijkheid dan ik, je merkt het eerder als je iets zegt wat niet zo is.

24 oktober 2008
Kan men nog van een ervaring spreken als het subject van de ervaring geen begrensd, goed omschreven en empirisch subject is? Kan men, met andere woorden, van bewustzijn spreken als het bewuste subject zich niet meer kan ervaren als afzonderlijk en uniek?

23 oktober 2008
Ik heb nu het gevoel dat jij je voor zulke dingen absoluut niet interesseert: dat je het daverende flauwekul vindt. En ik heb deze ‘nuchterheid’ juist van mij afgezet. De antihumbug, de anti-kul is mij nog altijd even lief, maar de nuchterheid à priori – zelfs onder de naam ‘humor’ begint mij tegen te staan.

22 oktober 2008
Bovendien zou het gerucht dat D gek was geworden zich dan ongetwijfeld als een lopend vuurtje verspreiden, en daar zat P niet op te wachten. Hij had vaak genoeg ervaren hoeveel weerstand er zelfs in Amsterdam bestond tegen de opvatting dat mensen kennis konden opdoen door hun verstand te volgen, en zich niet noodzakelijkerwijs hoefden te voegen naar wat door traditie en autoriteit als zodanig werd bestempeld.

21 oktober 2008
zonder euforie zal het gaan vriezen in de hel,
de meisjes in hun knalgele bikini’s hebben niet meer te verliezen
dan hun kippevel

20 oktober 2008
Mij aan de regels te houden zonder mij aan de regels te houden
door daarheen te gaan waar de regels niet meer van toepassing zijn.

20 oktober 2008
Ieder filosofisch radicalisme draagt dus haar eigen potentiële verwerkelijking met zich mee en dat roept ernstige vragen op. Mogen filosofen het wel wagen de werkelijkheid te peilen tot in haar meest bedreigende en gevaarlijke grond, wanneer die dreiging niet per se binnen de veilige kooi van de bespiegeling opgesloten blijft? Als wijsbegeerte een experiment met ongedachte en ongehoorde, gewaagde en reiskante ideeën is, vormt zij dan niet van het begin af aan een mogelijk gevaar voor diezelfde werkelijkheid? Hoe voorkomt de onverschrokken filosoof dat het beest dat hij opzoekt en uit zijn dommel wekt, uit zin kooi ontsnapt en de wereld onveilig maakt?

19 oktober 2008
Die Ros’ ist ohn warumb
Sie bluehet weil sie bluehet
Sie achtt nicht jhrer selbst

Fragt nicht ob man sie sihet

18 oktober 2008
Wenn das Innere Dunkel ist, wird das Äußere hell.

17 oktober 2008
E's idee dat in ons, als in oude graven, andere mensen wonen en dat wij allemaal eigenlijk huizen vol dode bewoners waren, was C bijvoorbeeld dierbaar. Zij had zelf ook vaak het gevoel dat onbekende gezichten door het doffe glas van haar blik keken, en wanneer ze ’s ochtends ontwaakte voor de dageraad (wanneer de planken in de vloer kraakten en zware, natte herfstwolken boven de lege straten dreven), had ze telkens weer de indruk dat ze ontwaakte in een nare droom die door een ander, door een onbekende werd gedroomd.

16 oktober 2008
Naarmate W meer bekendheid verwierf en volgelingen kreeg, werd ze een grotere concurrent voor haar mede-profeten. Een van hen, K B, kwam haar vertellen dat engelen hem ’s nachts vaak wakker maakten om hem aan te sporen de bijbel ter hand te nemen. W toonde scepsis en zei dat ze nog nooit engelen in levende gedaante had gezien, waarop B haar liet weten dat ze daar nog niet aan toe was, omdat ze als profeet nog niet dezelfde graad van perfectie had bereikt als hij. Daarom had W navraag gedaan bij God, en ze kon verzekeren dat op haar vraag of K B een van zijn profeten was diens antwoord had bestaan uit een simpel nee.

15 oktober 2008
Alleen steunen goede geleerden soms te veel op de redelijke wetten van een systeem. Een dichter als K zoekt ruimte en beweging in het toeval. Geleerden zoeken systeem in het toeval. Hij zoekt het toeval in een systeem. 

14 oktober 2008
T had aanvankelijk gedacht dat de vrouw zijn opvatting zou ondersteunen en dat ze zijn ‘bewijsmateriaal’ zou kunnen vormen. Maar ze was niet van plan gebleken die rol te vervullen. Ze had laten weten dat ze hem een arrogante intellectueel vond, en dat hij slappe kost verkocht. Ze vertelde hem dat hij werd beheerst door zelfgenoegzaamheid, door tevredenheid met zijn intellect en door behoefte aan instemming van de mensen om hem heen.

13 oktober 2008
lezers buigen hun zwanehals
over je gevleugelde woorden
hun ledematen gespannen als
moordenaars onder het moorden

12 oktober 2008
Maar de wereld is wel een schone plaats om te zijn – ook al weten wij, anders dan zij, niet goed meer waarom en staan we, wanneer de cynici ons om rekenschap vragen, met onze mond vol tanden. Wel weten we dat wij, en niet compromisloze pessimisten als Q of V, gelijk hebben. Misschien omdat wij, laatmodernen, in weerwil van de schijn bescheidener zijn, want voor deze twee pessimisten was niets minder dan de volmaaktheid goed genoeg. Juist omwille van haar onvermijdelijke beperktheid verdiende de wereld het in hun – onvermoed kathaars-bogomilische ogen – verworpen te worden.

11 oktober 2008
en mijn stem wenkt
stilte galoppeer maar
geen gewicht dat meer denkt

10 oktober 2008
Der Zufall befreit uns aus dem Netze
Der Sinnlosigkeit

9 oktober 2008
Het cynisme geniet niet van het kwade als zodanig, maar van de eigen superioriteit, die een naïevere mensheid verbaasd en verschrikt doet staan over een weten dat zij zelf niet bezat, of dat zij had verdrongen (...) De cynicus verdraagt de ambiguïteit niet waarin hij moet leven sinds de goddelijke Voorzienigheid hem is ontnomen, en daarom schept hij zijn eigen metafysische fundament. Hij kent bij voorbaat het kwaad dat achter de tweeslachtigheid van het leven schuilgaat, en dat verleent hem ten overstaan van anderen een superioriteit en ten overstaan van zichzelf een onaantastbaarheid. Zich niet verlatend op de schone schijn, kan hij nooit bedrogen worden, want juist de angst daarvoor is, na de ontgoocheling over het verdwenen hemelse baldakijn, de grote beweegreden van zijn wantrouwen. Opdat dit hem nooit meer zal overkomen, opdat hij zich in zijn vertrouwen op het goede nimmer meer zal vergissen, wedt hij bij voorbaat op het kwade. Hij zal nooit meer de dupe worden van wat dan ook.

8 oktober 2008
Sinds de verkondiging van X, ons aller wapenbroeder, een banale waarheid is geworden – sinds, met andere woorden, A&O echt dood is –. is er voor de kunst geen eer meer te behalen aan de dionysische celebratie van een werkelijkheid die een afgrond is.

7 oktober 2008
Slechts in een uiterste inspanning van zelfrechtvaardiging weet zij dat onbegrip voor zichzelf nog om te buigen tot een geheime bevestiging van haar bestaansrecht. De onwelwillendheid waarop zij stuit zou moeten worden toegeschreven aan de verdrongen heftigheid van haar boodschap, die wel degelijk pijn zou doen en doel zou treffen. En dat doet zij ook, zoals het Londense schandaal bewijst. Echter niet omdat de kunst deze pijn onthult, maar slechts omdat zij die herhaalt. Anders dan een doeltreffende eigen waarheid over de werkelijkheid uit te spreken, beoefent zij een op die werkelijkheid parasiterend sadisme.

6 oktober 2008
Hij vertelde dat hij er verscheidene honden voor had versleten en hij legde aan iedereen die het horen wilde gaarne omstandig uit hoe hij het had gedaan. Om ze te kunnen opereren, had hij de op hun rug op een tafel gelegd. Hij had een opening in de luchtpijp gemaakt, waardoor ze konden ademhalen, want hij had hun bek dichtgeboden, zodat ze hem niet met hun gehuil zouden vervelen. Nadat hij de dieren had opengesneden had hij op verschillende manieren geprobeerd de pancreas en de darm af te binden.

5 oktober 2008
zo is de mens een stevige steen
een steen die in doodsnood desnoods een andere steen doodgooit

4 oktober 2008
en de nar die ontstemd was hernam zijn nee
en aldus raakte hij in de stemming en lachte

3 oktober 2008
en de nar die zich uitwist, streept zichzelf door
en terwijl hij zich doorstreept, veegt hij zich uit

2 oktober 2008
e
n de nar die dacht dat hij een clown was

en die nar, die wilde werken, kon niet spelen
dus spelen willende, kon hij niet werken

1 oktober 2008
en de nar die aan de dingen was gaan hechten, onthechtte zich
dus verscheurde hij zichzelf en wierp alle flarden weg

30 september 2008
en de nar die was gaan slapen kon niet slapen
dus stierf hij maar en kon niet sterven

29 september 2008
Met die inwisselbaarheid werd alles waardeloos, omdat alleen datgene wat verloren kan gaan en gemist kan worden waarde heeft. Waarde veronderstelt dus altijd de mogelijkheid van teloorgang en de ontroostbaarheid daarover. Ze hoort thuis in een wereld waarin herstel onmogelijk is en die daarom niet behoort tot het beheersgebied van de rede die meent dat zij alles kan.

28 september 2008
De ene traditie vindt licht aan de grenzen van de taal. Een ander, niet minder oud of actief in onze poëzie en poëtica, vindt muziek.

27 september 2008
De heftigheid vloeit maar ten dele voort uit verontwaardiging over het schouwspel zelf. Ze wordt vooral veroorzaakt door de kennelijke onmogelijkheid het geschil met een eenvoudig beroep op argumenten te beslechten. Daardoor zijn voor- en tegenstanders veroordeeld tot een oneindige herhaling van het eigen standpunt, dat door de andere partij misschien wel kan worden begrepen, maar niet als afdoende. Vooral het abolitionistische kamp voelt zich door dat onvermogen getergd, omdat zijn modernisme gefundeerd is op het geloof in de argumentatieve oplossing van elk conflict. Het meent op grond van zijn geloof in de redelijke grondslag van de wereld dat conflicten de vorm hebben van een puzzel die zijn eigen oplossing reeds in zich dracht, mits deze op de juiste wijze wordt geanalyseerd.

26 september 2008
'De eerste is het vermogen waarheid van onwaarheid te onderscheiden en de relatie tussen het ene fenomeen en het andere te begrijpen, en de oorzaken en gevolgen van beide. De tweede categorie is het vermogen hartstochten te kunnen onderdrukken, En de derde is het vermogen je voorkomend en begrijpend op te stellen in de betrekkingen met andere mensen.

25 september 2008
Ongeacht hoe dwingend bepaalde zaken waren, had ze gezegd, ging het in de wet om principes en algemeenheden. Individuele gevallen bewezen zichzelf en verder niets.

24 september 2008
Zelfs voordat men X's visie of de ongebruikelijke opbouw van de E D begrepen heeft, is men zich ervan bewust dat X en Y de taal op een nieuwe wijze gebruiken om van de werkelijkheid tot een hogere werkelijkheid te komen. Maar onder de handen van mindere goden of bedriegers is de poging de taal te vernieuwen, verworden tot dorheid en onbegrijpelijkheid. B Z is een toepasselijk geval. Hij besefte met het fijne instinct van de showman dat hij een groot, vrijwel onbevoegd gehoor kon vleien door het toegang te geven tot schijnbaar diepe poëzie. Hij combineerde de schuimende retoriek van R met kabbalistische vindingen op het gebied van syntaxis en beeldvorming. Hij toonde dat iemand uit de Orphische bronnen kan putten zonder deze uit te putten. Maar op enkele welsprekende uitzonderingen na zit er in zijn gedichten minder dan zich aan het verblinde oog voordoet.

23 september 2008
en stil luid en angstig
mijn klinkend lichaam
een blinkende zeeëngte zingende


22  september 2008|
Man is the only animal that laughs and weeps, for he is the only animal that is struck with the difference between what things are and what they ought to be.

21 september 2008
The love of liberty is the love of others; the love of power is the love of ourselves.

20 september 2008
blijf maar
in bed, opgerold
koortsig diertje

blind kruipend van het licht weg.

19 september 2008
Seizoenen blijven zich
van seizoen vergissen.

18 september 2008
Dat alle redding te laat komt,
dat is de eenzame kern van alle redding.

17 september 2008
Overdag moet het zich ingegraven hebben,
houdt het zich opgerold onder ons schuil
tegen het licht, klauwtjes over de borst gevouwen

16 september 2008
aan de staart van een kameel reisde ik door de nacht
in de schaduw van de nacht naar het water van de nacht

15 september 2008
Zo vang ik je val in het diepst van je Werdegang op, met andere woorden, in hoogsteigen werk.
Zo buig ik me over je, fluister juist jou mijn ontstane bedoelingen in en ga op je in komst.
Tuimelaar, beeldhouwer, vinder en vondst vond je vrede in een hoopje loodkleurig stof.

14 september 2008
Zet je getekende zinnen beslist op een huis in de delta, een nieuw huis met luiken.
Hou je uitzicht geslepen, je binnenoor achteloos scherp, je kauworgaan bezig.

Je jaren voor je en het tumult in de wolken en je jaren achter je en buiten adem je.

13 september 2008
Hoe lang zal het experiment duren?
En wat is eigenlijk.
Als u mij mijn hemeltergende domheid vergeeft.

De bedoeling van het experiment?

12 september 2008
Toegepast op poëziebeschouwing lijkt het me onhoudbaar dat mensen met een zogeheten brede smaak waarlijk recht kunnen doen aan wat ze allemaal mooi zeggen te vinden. Ik meen dus dat ze daarin wezenlijk niet afwijken van beschouwers met een uitgesproken smaak, die met ‘polemische’ argumenten wordt gestaafd.

11 september 2008
Stillezeediep zit geheid de wil geworteld
         de vluchtwegen van sneeuwvlokken te begrijpen
als gebladerte, wenken bevallige kersenbomen in haar slaap
         - bindweefselbeelden van bladeren voor ze
onder zijn gesneeuwd bij het zingen van dwangbuislied
         of hoe we niet ontkomen aan de wonderbare
eigenschappen die tuinen gezamenlijk bezitten,
         geneigde in de gespleten stam of het rot gebladerte
te denken dat een algemeen idee van blad

         gedeeld wordt door alle bladeren.

10 september 2008
is er een betere les in verstommen
dan aanheffen het lied dat met loden schonen een ladder beklimt

9 september 2008
wanneer de lage lucht vlak over het water scheert
    Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu
wanneer de lage lucht ons nederigheid leert
    Avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité
wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is
    Avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu
wanneer de lage lucht er vaal als keileem is

    Avec un ciel si gris qu'il faut lui pardoner

wanneer de noordenwind de vlakte vierendeelt.
    Avec le vent du nord qui vient s'écarteler
wanneer de noordenwind er onze adem steelt
    Avec le vent du nord écoutez-le craquer
dan kraakt mijn land, mijn vlakke land

   
 Le plat pays qui est le mien

8 september 2008
De wind komt vlagerig en veranderlijk
langs de windveer in. De schade raakt.

7 september 2008

Dat er iets moet gebeuren staat wel vast,

op die bank kunnen ze niet blijven zitten

6 september 2008
De kinderen drinken flamingomelk

5 september 2008
ze verminken je comfortabele eenzaamheid

4 september 2008
gelooft toch niemand dat iemand in het midden
van alles een klok heeft opgehangen

3 september 2008
Daar loopt er
weer zo een
en kijk

niets vreemds te zien.

2 september 2008
In onvermoede holten
van zijn lijf
herbergt elkeen
zijn eigen parasiet 

en weet het niet

1 september 2008
je bent vandaag weer oprechter
dan ooit lege lezende hand


Klik hier voor de dagteksten van januari - mei 2008.
Klik hier voor de dagteksten van oktober - december 2007
Klik hier voor de dagteksten van september 2007
Klik hier voor de dagteksten van mei tot en met augustus 2007.
Klik hier voor de dagteksten van maart 2007.
Klik hier voor de dagteksten van februari 2007.
Klik hier voor de dagteksten van januari 2007.
Klik hier voor de dagteksten van december 2006.

Klik hier voor de dagteksten van november 2006.
Klik hier voor de dagteksten van oktober 2006.
Klik hier voor de dagteksten van september 2006.
Klik hier voor de dagteksten van augustus 2006.


En zoals dat nu eenmaal gaat, laat A in de op ettelijke punten al bedenkelijke overschrijving van B uit C, op zijn beurt ook weer het een en ander weg en plakt hij niet bij elkaar horende stukjes aan elkaar. Citeren hoort in het strafregister.